0
ඊසොප්ගේ ප්]රබන්ධ
ඊසොප්ගේ ප්]රබන්ධ

ඊසොප්ගේ ප්]රබන්ධ

Aesop's Fables, Sinhala Edition

Aesop

Paperback / Ingenaaid | Ongerubriceerde taal
 • Te bestellen. Levertijd onbekend.
 • Niet op voorraad in onze winkel
€ 13,50
Omschrijving

ඊසොපගෙ ප‍රබනධයන කෙටකතා එකත කරම සඳහා හස යෙදමක බවට පතව ඇත, සාමාන‍යයෙන මානව සතන සමබනධ වෙ.

Specificaties
 • Uitgever
  Sunflower Press
 • Verschenen
  okt. 2019
 • Bladzijden
  172
 • Genre
  Kinderboeken: bloemlezingen
 • Afmetingen
  229 x 152 x 9 mm
 • Gewicht
  236 gram
 • EAN
  9781087813622
 • Bindwijze
  Paperback / Ingenaaid
 • Taal
  Ongerubriceerde taal

Reviews van klanten

Ook een review schrijven?

Log in op uw account of maak een eigen account aan.

Inloggen

Gerelateerde producten

Awon Ohun Elo Aesop

Awon Ohun Elo Aesop

Aesop
€ 13,50
Nattie Boggs And The Yuletide Fairy

Nattie Boggs And The Yuletide Fairy

Tracy Shepherd
€ 10,50
Grimm's Fairy Tales (king's Classics)

Grimm's Fairy Tales (king's Classics)

Jacob & Wilhelm Grimm
€ 18,50