0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

126 resultaten gevonden

Weergave

The challenge

Anita Terpstra
9789463651875 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Wêr bin ik? Wat is dit? Wa binne jim?' frege Jesse bang. Hy siet op in houten stoel. Syn hannen wienen fêstbûn achter syn rêch, syn ankels fêstmakke oan de spilen. Hy koe gjin kant op. Foar him stiene... Meer

€ 8,95

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,95

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

It hûs fan Simen

Marianna van Tuinen
9789463651899 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se n... Meer

€ 15,50

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

It Spûkskip

Lida Dykstra
9789493159044 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

25 jier lyn ferskynde it earste berneboek fan Lida Dykstra. Om dat te fieren, binne 25 fan har moaiste ferhalen, troch de jierren hinne al earder ferskynd yn tydskriften lykas Holder, Switsj, Tsjek en... Meer

€ 14,95

Karlsson fan it dak

Astrid Lindgren
9789493159129 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propellers op ‘e rêch en in startknopke op ‘e búk boppe op it dak wenje. Karlsson is sa’n mantsje. En Erik ken net ien dy’t sa goed streken ú... Meer

€ 13,50

Sex to the Max

Max Wouda
9789492176967 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...
€ 8,50

Bart en Bouke

Mindert Wijnstra & Dolf Verroen
9789492176868 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Fries-Nederlands kinderboek voor 8+ Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................ Bart en Bo... Meer

€ 14,95

Tomkes foarlêsfeest

Riemkje Pitstra & Auck Peanstra
9789492176196 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

24 ferhalen op temaIn prachtich foarlêsboek mei aventoeren fan Tomke en syn freonen. De ferhalen binne yndield op tema's dy't ticht by de belibbingswrâld fan bern steane. In protte lêswille!Frysk, ynb... Meer

€ 12,95

Jentsje syn bear

Barbro Lindgren
9789062737130 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje syn bear, kartonboekje Barbro Lindgren & Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder- van der Knoop Meer

€ 8,95

Stip syn moaiste ferhalen

Eric Hill
9789492176226 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Seis fan de moaiste Stip-ferhaaltsjes. Lês hoe Stip en syn freonen picknicke, in nij spultsje dogge, pake helpe yn 'e tún en noch folle mear! Meer

€ 14,95

Jentsje yn 't bad

Barbro Lindgren
9789062737147 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje yn 't bad, kartonboekje Printeboekje mei tekst op rym Barbro Lindgren & Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder- van der Knoop Meer

€ 8,95

Jentsje syn auto

Barbro Lindgren
9789062737116 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje boartet mei syn auto. Lys mei ek even mar wol 'm net weromjaan. Komt dit wol goed? Kartonboekje op rym. Barbro Lindgren, yllustraasjes Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder-van der Knoop Meer

€ 8,95

Jentsje syn koekje

Barbro Lindgren
9789492176073 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje hat in lekker koekje. Pukky hat dêr ek wol sin oan, mar Jentsje wol net diele...Kartonboekje op rym.Barbro Lindgren, yllustraasjes Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder-van der Knoop Meer

€ 8,95

Mol hat in geheim

Jonathan Emmett
9789062738694 | Fries | Hardback / gebonden | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Mol fynt syn nije freondintsje Mûs wol hiel spesjaal. Hy hâldt har geheim, want hy wol har mei gjinien diele. Mar der binne geheimen dy't allinne mar moaier wurde ast se mei oaren dielst. Meer

€ 13,95

Stip kin al telle

Eric Hill
9789062739547 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2013
 • Voorraad status ophalen...

Stip kin telle fan 1 oant 10! Wat kin er op 'e pleats allegear telle? Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem en kom allegear bisten tsjin. Hoefolle? En wat sit der achter de flapkes? Meer

€ 13,50

De klaine prins

Antoine de Saint-Exupery
9789491536618 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dut prachtige moderne sproky, skreven foor jong en oud en illustreerd deur de auteur, wort over de hele wereld tot de klassiken rekend. De ferteller, 'n piloat, ferhaalt hoe't hij na 'n noadlanding me... Meer

€ 19,50