0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

14 resultaten gevonden

Weergave

It hûs fan Simen
E-boek

Marianna van Tuinen
9789463652032 | Fries | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se n... Meer

€ 7,50

Remus Reuzemûs
E-boek

Marianna van Tuinen
9789463651295 | Fries | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Remus skept altyd op dat er sa grut en sterk is. Mar de oare mûzen lústerje dêr al net mear nei. Dêrom beslút er op in dei om wat te dwaan dêr't se fêst fan opsjen sille. Hy makket in ljedder en klimt... Meer

€ 7,50

Livia's romtedream
E-boek

Marianna van Tuinen
9789089549785 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Livia oefenet har sprekbeurt oer it universum. Op ynternet fynt se feiten genôch, mar echt boeiend binne dy net. It moat einliks oer bûtenierdske wêzens gean, tinkt Livia, dan sil de klasse séker goed... Meer

€ 7,50

Slangen ûnder it bêd
E-boek

Hilda Talsma
9789089549730 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Marte en Rienk geane mei de klasse nei Amsterdam. As Marte op in jûn by in knappe jonge út har jeugdherberch sitten giet ynstee fan by har freonen, hat er gjin goede bedoelings mei har. De jonge en sy... Meer

€ 6,50

De fjoerdiamant
E-boek

Marianna van Tuinen
9789089546418 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Fiif bern krûpe troch it gat fan in dikke beam en komme yn in tunnel telâne. Dy liedt nei de binnenkant fan de ierde. Wat in aventuer! It is dêr prachtich, it liket wol in mearke. Se geane troch in re... Meer

€ 6,50

Eksamenjier
E-boek

Sjieuwe Borger
9789089547859 | Fries | E-boek | 2015
 • Voorraad status ophalen...

As Dario nei de grutte fakânsje op skoalle weromkomt liket alles by it âlde bleaun te wêzen. Mar is dat wol sa? Wêrom hinget Joyce sa oan Miklas. Is it omdat Dario yn Portugal bealgje moast foar syn h... Meer

€ 6,50

Cap Sud
E-boek

R.R.R. van der Leest
9789089543882 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Cap Sud (sûnder aksint: it is in Frânske namme) giet oer twa freonen, Diderik en Gerl. Gerl sjocht yn in fisoen hoe't syn maat in autoûngelok krijt. Nei in petear mei in âlde frou dy't yn de takomst s... Meer

€ 6,00

Nei de klap
E-boek

Trinus Riemersma
9789089547163 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

In ploechje bern swalket troch Frankryk en besiket te oerlibjen. It is in jier of sân nei de klap. Sûnt is de natoer yn de war. Allinne rêdt in mins it net op yn san wrâld. Bern hâlde har better stean... Meer

€ 7,50

Tin iis
E-boek

Tiny Mulder
9789089547101 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei... Meer

€ 8,50

Losse hannen
E-boek

Saakje Huisman
9789089547149 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Tessa is fjirtjin jier. Op skoalle en ek thús heart se der net echt by. Har âldere broer is jaloersk op syn kreas suske en mem hâldt him de hân boppe de holle. Tessa komt graach oer de flier by Sjerda... Meer

€ 6,50

Swart op wyt
E-boek

Akky van der Veer
9789089544087 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Femke is de dochter fan Ida, dy't har krige doe't se santjin wie. Wa't har heit is wit se net, en Ida wol it net fertelle. Femke groeit op by Beppestyn, Ida har mem. As famke fan sechtsjin begjint Fem... Meer

€ 6,00

De keet fan Annawald
E-boek

Freddy Scheltema
9789089546029 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Opgroeie yn in plak as Annawâld is saai. Dea saai. Der is gjin snackbar, gjin kafee en gjin jeugdsoas. It ienige fertier foar adolesinten fynt plak op de lêste sneon fan e moanne. Dan is der in diskot... Meer

€ 7,50

Koartsluting
E-boek

Akky van der Veer
9789089547156 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en dat jild hat er fergokt yn it kasino. No moat er fytsen stelle foar Sjors. Harry wennet yn Ljouwert. Yn in tunneltsje ûnder... Meer

€ 5,00

It geheim fan de mist
E-boek

Marianna van Tuinen
9789089549259 | Fries | E-boek | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Op 'e planeet Alivia is it altyd mistich en einliks kinst dêr net libje. Frjemd genôch stiet dêr in grut hûs, dêr't wêzens wenje dy't sizze dat se tefreden binne. De pyntere Matibi leaut dat net, want... Meer

€ 7,50