0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

124 resultaten gevonden

Weergave

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

Karlsson fan it dak

Astrid Lindgren
9789493159129 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propellers op ‘e rêch en in startknopke op ‘e búk boppe op it dak wenje. Karlsson is sa’n mantsje. En Erik ken net ien dy’t sa goed streken ú... Meer

€ 13,50

De klaine prins

Antoine de Saint-Exupery
9789491536618 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dut prachtige moderne sproky, skreven foor jong en oud en illustreerd deur de auteur, wort over de hele wereld tot de klassiken rekend. De ferteller, 'n piloat, ferhaalt hoe't hij na 'n noadlanding me... Meer

€ 19,50

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,95

It hûs fan Simen

Marianna van Tuinen
9789463651899 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se n... Meer

€ 15,50

It deiboek

Janny van der Molen
9789493159068 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in "Hollânske" jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan 'e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de... Meer

€ 16,50

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

Jentsje syn auto

Barbro Lindgren
9789062737116 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje boartet mei syn auto. Lys mei ek even mar wol 'm net weromjaan. Komt dit wol goed? Kartonboekje op rym. Barbro Lindgren, yllustraasjes Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder-van der Knoop Meer

€ 8,95

Stip en syn beppe

Eric Hill
9789062737598 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2008
 • Voorraad status ophalen...

Stip fynt it moai om beppe te helpen en beppe kin ek hiel moai foarlêze. Stip en beppe binne dan ek o sa wiis mei elkoar. Meer

€ 7,99

Kom út dy kraan!!

Tjibbe Veldkamp
9789492176288 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Bern meie net op it bouplak komme, dat wit Bouwe bêst. Op in dei krûpt er al ûnder it stek troch en bestjoert de wals, de semintwein en de kraan. Wêrom docht er dat? Bekroand mei de sulveren griffel. Meer

€ 14,95

Jentsje syn bear

Barbro Lindgren
9789062737130 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje syn bear, kartonboekje Barbro Lindgren & Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder- van der Knoop Meer

€ 8,95

Sex to the Max

Max Wouda
9789492176967 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...
€ 8,50

Stip nei de pleats

Eric Hill
9789062738649 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Stip is by syn heit, dy't op de pleats wurket en fynt dêr allegear jonge bisten. Meer

€ 8,99

Wy geane hjoed op bearejacht

Michael Rosen
9789492176554 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In oersetting fan dit hast klassyk te neamen printeboek, dêr't heit, mei syn fjouwer bern, allerhanne swierrichheden as blabze, wetter, in sniestoarm en in tsjustere bosk oerwint op jacht nei de bear.... Meer

€ 10,99

Stip syn moaiste ferhalen

Eric Hill
9789492176226 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Seis fan de moaiste Stip-ferhaaltsjes. Lês hoe Stip en syn freonen picknicke, in nij spultsje dogge, pake helpe yn 'e tún en noch folle mear! Meer

€ 14,95

Tomkes foarlêsfeest

Riemkje Pitstra & Auck Peanstra
9789492176196 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

24 ferhalen op temaIn prachtich foarlêsboek mei aventoeren fan Tomke en syn freonen. De ferhalen binne yndield op tema's dy't ticht by de belibbingswrâld fan bern steane. In protte lêswille!Frysk, ynb... Meer

€ 12,95

2

Auck Peanstra & Riemkje Pitstra
9789492176134 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

100 x Tomke, diel 2100 foarlêsferhaaltsjes fan Auck Peanstra en Riemkje Pitstrayllustraasjes fan Luuk KlazengaHasto wolris wetterpokkels hân?Of in ko mei kraantsjes sjoen?En wat belibbet Tomke allegea... Meer

€ 9,95

Dit is Stip

Eric Hill
9789492176752 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

In prachtich nij Stipboek foar de alderlytsten, dat sels yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekamer! Meer

€ 8,99