0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

38 resultaten gevonden

Weergave

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

It hûs fan Simen

Marianna van Tuinen
9789463651899 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se n... Meer

€ 15,50

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,95

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Kom út dy kraan!!

Tjibbe Veldkamp
9789492176288 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Bern meie net op it bouplak komme, dat wit Bouwe bêst. Op in dei krûpt er al ûnder it stek troch en bestjoert de wals, de semintwein en de kraan. Wêrom docht er dat? Bekroand mei de sulveren griffel. Meer

€ 14,95

Wy geane hjoed op bearejacht

Michael Rosen
9789492176554 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In oersetting fan dit hast klassyk te neamen printeboek, dêr't heit, mei syn fjouwer bern, allerhanne swierrichheden as blabze, wetter, in sniestoarm en in tsjustere bosk oerwint op jacht nei de bear.... Meer

€ 10,99

It aldermoaiste Dinoboek

Dawn Sirett
9789492176912 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

It aldermoaiste Dinoboek Kartonboek mei lûden en in hiel soad flapkes! Wêr sitte de lytse (en de grutte) dino’s? Watfoar dino is it en wat yt er? Do hearst allegear spannende lûden en wat soe der acht... Meer

€ 14,99

Hâldsto altyd fan my?

Catherine Leblanc
9789492176943 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear makket him soargen. Hy is net altyd leaf. Sil mem dan noch wol fan him hâlde? Wat as er alles stikken makket? Wat as mem der net mear wêze soe? Mar memmeleafde is sterk en hy ûntdekt: neat... Meer

€ 13,95

Mol hat in geheim

Jonathan Emmett
9789062738694 | Fries | Hardback / gebonden | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Mol fynt syn nije freondintsje Mûs wol hiel spesjaal. Hy hâldt har geheim, want hy wol har mei gjinien diele. Mar der binne geheimen dy't allinne mar moaier wurde ast se mei oaren dielst. Meer

€ 13,95

In hûs foar Harry

Leo Timmers
9789492176936 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Harry is altyd yn ‘e hûs. Oant Yfke freget om tikkerke te dwaan. Hy draaft achter har oan en rekket it paad kwyt. Hoe komt er no wer thús? ‘Leo Timmers makket mei yndrukwekkende pinsielfiering libbens... Meer

€ 15,99

Ik tel oant 100

Felicity Brooks
9789492176523 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In kleurryk telboek. Ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen, fjouwer grappige huzen............. oant 100 telle is hielendal net dreech mei dit prachtige boek. Meer

€ 12,95

Kikkert en de fallende stjer

Max Velthuijs
9789056155643 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Ast in fallende stjer sjochtst, dan meist in winsk dwaan,'' sei Hazze. Allegear seagen se in stjer fallen. utsein Kikkert, dy't krekt de ferkearde kant op seach. Earst wie Kikkert wat sneu. Mar doe be... Meer

€ 14,99

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Guido van Genechten
9789492176851 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich Oerol wol er yn sjen, sels yn de pempers fan syn freonen Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. Dan wolle de freonen fanse... Meer

€ 16,95

De lytse gruffalo

Julia Donaldson
9789492176042 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd, doe slûpte de lytse gruffalo fol moed op har teantsjes, hiel sacht út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklik... Meer

€ 14,95

Myn poppe boek

Sam McBratney
9789062739899 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit "Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?" - poppeboek kinst allegear oantinkens oan de earste jierren fan dyn poppe kwyt.... Mei romte foar dyn eigen foto's, notysjes, gedachten en emoasjes en spesjal... Meer

€ 14,95

Spletsj!

Jo Lodge
9789492176110 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sjoch hoe't lytse ko mei de sturt swaait en dan... SPLETSJ! Wat bart der ast oan de flapkes lûkst? In moai boartersboekje foar pjutten. Meer

€ 9,95

BOEM! Lytse Ûle

Jo Lodge
9789492176103 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sjoch hoe't lytse ûle mei syn wjukken wappert en dan... nei ûnderen falt. BOEM! Wat bart der ast oan de flapkes lûkst? In moai boartersboekje foar pjutten. Meer

€ 9,95

Joazefine is siik

Alexander Steffensmeier
9789062739783 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Kij binne ek wolris siik! Op in moarn by 't melken fielt Joazefine har slop en wurch. Wat wibelich stiet se op har fjouwer poaten, se mei gjin iten en wol allinne mar fuortkrûpe ûnder it strie. Foar d... Meer

€ 13,95

Krûpelhintsjes

Auck Peanstra & A. Peanstra
9789062738847 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Frysk printeboek fan it jier! In boekje fol nije ferskes foar pjutten. Om foar te lêzen en op te sizzen. Op alle siden stiet in leavehearsbistke, kinsto it fine? Miny-útjefte Meer

€ 5,95