0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

44 resultaten gevonden

Weergave

Omke Ûle past op

Paul van Dijk
9789493159471 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Omke Ûle sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn neefke Eppy passe moat. Want Eppy wol de wrâld ûntdekke – op aventoe... Meer

€ 14,50

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789062737932 | Fries | Hardback / gebonden | 2008
 • Voorraad status ophalen...

Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst en it slimste wie: it foel krekt op... Meer

€ 6,95

Stip - lûden op 'e pleats

Eric Hill
9789493159358 | Fries | Kartonnen boek | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Stip helpt syn heit Simen hjoed op ‘e pleats. Druk op de knoppen en hear de bistelûden. De trekker fan Stip is it alderlûdst! Twadde printinge mei ekstra bistelûden! Meer

€ 14,99

It Kadootsje - Het Cadeautje

Mirjam van Houten
9789492176585 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...
€ 5,00

De lytse walfisk

Benji Davies
9789493159273 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,99

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kening en keninginne krije fan Fee Foekje in kado omdat se har holpen ha. In prachtige pearel dêr’t in ferrassing yn sit. Mar de pearel wurdt stellen… Wat soe deryn sitten ha? En wêr is de pearel b... Meer

€ 12,95

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

Wekker wurde!

Melanie Joyce
9789493159105 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Tear de flapkes iepen en sjoch wa ‘t der tefoarskyn ‘floept’. Flapkes en ‘pop-ups’ stimulearje de ynteraksje... Meer

€ 12,50

It aldermoaiste Dinoboek

Dawn Sirett
9789492176912 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

It aldermoaiste Dinoboek Kartonboek mei lûden en in hiel soad flapkes! Wêr sitte de lytse (en de grutte) dino’s? Watfoar dino is it en wat yt er? Do hearst allegear spannende lûden en wat soe der acht... Meer

€ 14,99

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Guido van Genechten
9789492176851 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich Oerol wol er yn sjen, sels yn de pempers fan syn freonen Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. Dan wolle de freonen fanse... Meer

€ 16,95

De gruffalo

Julia Donaldson
9789062738991 | Fries | Hardback / gebonden | 2012
 • Voorraad status ophalen...

"De gruffalo? Noch noait fan heard. De gruffalo! Kensto dy dan net?" Mûs giet op stap yn it donkere bosk en komt in foks, in ûle, in slang en in gruffalo tsjin. Dy ha allegear wl sin aon in hapke mûs.... Meer

€ 14,95

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

Dêr is se dan! En wat no?

Catherine Leblanc
9789492176950 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear fynt it hiel spannend. Hy krijt hast in broerke of suske en dêr hat er sa’n sin oan! Mar fynt er it wol sa leuk om in grutte broer te wêzen? Frysk, printeboek, ynbûn, 28 siden, útjouwerij A... Meer

€ 13,95

Spletsj!

Jo Lodge
9789492176110 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sjoch hoe't lytse ko mei de sturt swaait en dan... SPLETSJ! Wat bart der ast oan de flapkes lûkst? In moai boartersboekje foar pjutten. Meer

€ 9,95

Kikkert en de fallende stjer

Max Velthuijs
9789056155643 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Ast in fallende stjer sjochtst, dan meist in winsk dwaan,'' sei Hazze. Allegear seagen se in stjer fallen. utsein Kikkert, dy't krekt de ferkearde kant op seach. Earst wie Kikkert wat sneu. Mar doe be... Meer

€ 14,99

Wy geane hjoed op bearejacht

Michael Rosen
9789492176554 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In oersetting fan dit hast klassyk te neamen printeboek, dêr't heit, mei syn fjouwer bern, allerhanne swierrichheden as blabze, wetter, in sniestoarm en in tsjustere bosk oerwint op jacht nei de bear.... Meer

€ 10,99

Skelte wol in skelter

Joke Scheffer
9789062739998 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Skelte wol graach in skelter, mar dat mei net fan heit en mem. Fan pake wol. Mar oft dat goed giet......... Meer

€ 13,50

De lytse gruffalo

Julia Donaldson
9789492176042 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd, doe slûpte de lytse gruffalo fol moed op har teantsjes, hiel sacht út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklik... Meer

€ 14,95

Wer sit Joazefine?

Alexander Steffensmeier
9789062739257 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2012
 • Voorraad status ophalen...

In prachtich humoristysk printeboek dêr't in hiel soad yn te sjen is. Joazefine de ko hat it alderbêste weikkrûpplakje útsocht, sa goed, dat gjinien har fine kin... Mar hoe moat se der no wer wei komm... Meer

€ 13,95