0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

40 resultaten gevonden

Weergave

De lytse walfisk

Benji Davies
9789493159273 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,99

De reinbôgedolfyn

Marianna van Tuinen
9789463652339 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

It dolfyntsje Lara wol sa graach yn de kleuren fan de reinbôge swimme. Se freget oan har freontsjes hoe’t dat moat. Reno leart har dat se de kleuren op ’e boaiem fan de see fynt. En Fiola leart har da... Meer

€ 15,50

Kening & Kening

Linda de Haan & Stern Nijland
9789493159242 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,50

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Wekker wurde!

Melanie Joyce
9789493159105 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Tear de flapkes iepen en sjoch wa ‘t der tefoarskyn ‘floept’. Flapkes en ‘pop-ups’ stimulearje de ynteraksje... Meer

€ 12,50

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kening en keninginne krije fan Fee Foekje in kado omdat se har holpen ha. In prachtige pearel dêr’t in ferrassing yn sit. Mar de pearel wurdt stellen… Wat soe deryn sitten ha? En wêr is de pearel b... Meer

€ 12,95

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Guido van Genechten
9789492176851 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich Oerol wol er yn sjen, sels yn de pempers fan syn freonen Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. Dan wolle de freonen fanse... Meer

€ 16,95

Kikkert en de fallende stjer

Max Velthuijs
9789056155643 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Ast in fallende stjer sjochtst, dan meist in winsk dwaan,'' sei Hazze. Allegear seagen se in stjer fallen. utsein Kikkert, dy't krekt de ferkearde kant op seach. Earst wie Kikkert wat sneu. Mar doe be... Meer

€ 14,99

De lytse gruffalo

Julia Donaldson
9789492176042 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd, doe slûpte de lytse gruffalo fol moed op har teantsjes, hiel sacht út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklik... Meer

€ 14,95

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

De gruffalo

Julia Donaldson
9789062738991 | Fries | Hardback / gebonden | 2012
 • Voorraad status ophalen...

"De gruffalo? Noch noait fan heard. De gruffalo! Kensto dy dan net?" Mûs giet op stap yn it donkere bosk en komt in foks, in ûle, in slang en in gruffalo tsjin. Dy ha allegear wl sin aon in hapke mûs.... Meer

€ 14,95

Myn poppe boek

Sam McBratney
9789062739899 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit "Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?" - poppeboek kinst allegear oantinkens oan de earste jierren fan dyn poppe kwyt.... Mei romte foar dyn eigen foto's, notysjes, gedachten en emoasjes en spesjal... Meer

€ 14,95

It Kadootsje - Het Cadeautje

Mirjam van Houten
9789492176585 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...
€ 5,00

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

It aldermoaiste Dinoboek

Dawn Sirett
9789492176912 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

It aldermoaiste Dinoboek Kartonboek mei lûden en in hiel soad flapkes! Wêr sitte de lytse (en de grutte) dino’s? Watfoar dino is it en wat yt er? Do hearst allegear spannende lûden en wat soe der acht... Meer

€ 14,99

In hûs foar Harry

Leo Timmers
9789492176936 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Harry is altyd yn ‘e hûs. Oant Yfke freget om tikkerke te dwaan. Hy draaft achter har oan en rekket it paad kwyt. Hoe komt er no wer thús? ‘Leo Timmers makket mei yndrukwekkende pinsielfiering libbens... Meer

€ 15,99

Ik tel oant 100

Felicity Brooks
9789492176523 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In kleurryk telboek. Ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen, fjouwer grappige huzen............. oant 100 telle is hielendal net dreech mei dit prachtige boek. Meer

€ 12,95

Mol hat in geheim

Jonathan Emmett
9789062738694 | Fries | Hardback / gebonden | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Mol fynt syn nije freondintsje Mûs wol hiel spesjaal. Hy hâldt har geheim, want hy wol har mei gjinien diele. Mar der binne geheimen dy't allinne mar moaier wurde ast se mei oaren dielst. Meer

€ 13,95

Dêr is se dan! En wat no?

Catherine Leblanc
9789492176950 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear fynt it hiel spannend. Hy krijt hast in broerke of suske en dêr hat er sa’n sin oan! Mar fynt er it wol sa leuk om in grutte broer te wêzen? Frysk, printeboek, ynbûn, 28 siden, útjouwerij A... Meer

€ 13,95

Hâldsto altyd fan my?

Catherine Leblanc
9789492176943 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear makket him soargen. Hy is net altyd leaf. Sil mem dan noch wol fan him hâlde? Wat as er alles stikken makket? Wat as mem der net mear wêze soe? Mar memmeleafde is sterk en hy ûntdekt: neat... Meer

€ 13,95