0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

51 resultaten gevonden

Weergave

It deiboek

Janny van der Molen
9789493159068 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in "Hollânske" jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan 'e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de... Meer

€ 16,50

Karlsson fan it dak

Astrid Lindgren
9789493159129 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propellers op ‘e rêch en in startknopke op ‘e búk boppe op it dak wenje. Karlsson is sa’n mantsje. En Erik ken net ien dy’t sa goed streken ú... Meer

€ 13,50

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

Gewoan gek op skiednis

Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen & Han Nijdam
9789062739806 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Fryslân hat in hiele eigen skiednis, mei allerhande ynteressante ferhalen en minsken. En dêr kinst yn dit boek alles oer lêze. It giet oer geheimtaal, de ko, de Romeinen, in eksoatyske spionne, Grutte... Meer

€ 14,95

Lindbergh

Torben Kuhlmann
9789062739936 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

It libben wie gefaarlik wurden foar lytse mûs. Oeral stiene mûzefallen, leine fijannen op 'e loer en ien foar ien wiene syn mûzefreonen ferdwûn. Mar wêr hinne? Nei Amearika? Doe krige mûs in domdryst... Meer

€ 17,95

Stip en syn mem

Eric Hill
9789062736621 | Fries | Hardback / gebonden
 • Voorraad status ophalen...

Stip is graach by syn mem. Se dogge in soad dingen tegearre. Stip en syn mem binne hiel wiis meiïnoar. Meer

€ 7,99

Myn moaiste mearkes

9789062739493 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Myn moaiste mearkes' is in prachtich dik mearkeboek dat net yn de boekekast ûntbrekke mei. It boek is geskikt foar bern fan 4 jier ôf. It hat in protte moaie platen dy goed ynferhâlding binne mei de t... Meer

€ 17,50

Tin iis

Tiny Mulder
9789089546876 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei... Meer

€ 18,95

Hoe is it yn de romte?

Katie Daynes
9789492176813 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Watst altyd al witte woest oer de romte. Hoe is it eins yn de romte? Hoe komst dêr en wêr kinst hinne? Wat dogge astronauten de hiele dei? Kinne wy libje op Mars? Hoe kin ik astronaut wurde? Dat en no... Meer

€ 12,95

Koartsluting

Akky van der Veer
9789089546692 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en dat jild hat er fergokt yn it kasino. No moat er fytsen stelle foar Sjors. Harry wennet yn Ljouwert. Yn in tunneltsje ûnder... Meer

€ 13,95

Nei de top

Douwe Kootstra, Elske Kampen, Lida Dykstra & Paul van Dijk
9789463650571 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsN... Meer

€ 8,95

De weddenskip

Lida Dykstra
9789492176622 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Lida Dykstra Mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri S... Meer

€ 15,00

Slangen ûnder it bêd

Hilda Talsma
9789089549624 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Marte en Rienk geane mei de klasse nei Amsterdam. As Marte op in jûn by in knappe jonge út har jeugdherberch sitten giet ynstee fan by har freonen, hat er gjin goede bedoelings mei har. De jonge en sy... Meer

€ 16,95

Nei de klap

Trinus Riemersma
9789089546678 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

In ploechje bern swalket troch Frankryk en besiket te oerlibjen. It is in jier of sân nei de klap. Sûnt is de natoer yn de war. Allinne rêdt in mins it net op yn sa'n wrâld. Bern hâlde har better stea... Meer

€ 16,50

Sterke skouders

Hanneke de Jong
9789089546685 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

De 16-jierrige Willem komt fan Teksel. Hy wennet net mear by syn âlden op it eilân mar oan de wâl by famylje. Willem is lilk op syn heit en wol him net sjen. As syn mem op besite komt soarget er dat e... Meer

€ 14,50

Losse hannen

Saakje Huisman
9789089546708 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Tessa is fjirtjin jier. Op skoalle en ek thús heart se der net echt by. Har âldere broer is jaloersk op syn kreas suske en mem hâldt him de hân boppe de holle. Tessa komt graach oer de flier by Sjerda... Meer

€ 16,50

It Spûkskip

Lida Dykstra
9789493159044 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

25 jier lyn ferskynde it earste berneboek fan Lida Dykstra. Om dat te fieren, binne 25 fan har moaiste ferhalen, troch de jierren hinne al earder ferskynd yn tydskriften lykas Holder, Switsj, Tsjek en... Meer

€ 14,95

Sex to the Max

Max Wouda
9789492176967 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...
€ 8,50

Bart en Bouke

Mindert Wijnstra & Dolf Verroen
9789492176868 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Fries-Nederlands kinderboek voor 8+ Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................ Bart en Bo... Meer

€ 14,95

Jonas en de fiskjes fan Kees Poan

Harm de Jonge
9789089671493 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,95