0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Rubriek
Bindwijze
Taal
Prijs
Verfijn Sluit

574 resultaten gevonden

Weergave

Eachwiid

Jack de Boer
9789492052681 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Rein Halbersma (1949) hat yn 40 jier keunstnerskip in oeuvre opboud dat foaral bestiet út oaljeferfskilderijen, akwarellen en wosken inket- en kryttekeningen. Syn wurk is figuratyf en in wjerslach fan... Meer

€ 19,50

De grize oer de grouwe

Sjoerd Bottema
9789493159433 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Goeie ferhalen meie altyd wer op ’e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder bekende folksferhalen. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Oer ha... Meer

€ 16,50

En it hie sa moai wêze kinnen

Durk Van der Ploeg
9789492457363 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

‘It wie in ûngemak. Se is fallen, of net goed wurden. Nee. Nee. Der barde wat. Ja, wat is der bard? Do hast it net sjoen. Wiest dan op it hiem? Stiest njonken de dobbe doe’tst har heardest? Rôp se? Ha... Meer

€ 19,90

It sit sa

Jehannes Boorsma
9789056156749 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,90

It iene hellet it oare út

Meindert Bylsma
9789463652575 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Jo sille it no grif wol yn ’e gaten hawwe, achte lêzer, dit boek sil alle kanten út fleane. It ûntstiet. Ik ha gjin fêst plan. Ik sil mei feit en fiksje yn ’e kamp gean. As wie it yn in hurdfytswedstr... Meer

€ 18,95

DC ... en tichterby / DC ... en dichterbij

Simon Oosting
9789493159402 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Dizze tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC...en tichterby / DC...en dichterbij. DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de g... Meer

€ 17,50

Swannesang

Atze van Wieren
9789463652605 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

De naam Swannesang suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in,... Meer

€ 17,95

Joeri in boskmantsje

Pieter Harmsma
9789403602851 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

In wite mûs, dy 't graach in brúne facht ha wol. Dêrfoar moat er in lange reis meitsje nei in tovener yn in grut bosk. Hy freget Joeri of dy mei him wol gean op de lange reis. Hja hawwe in soad avento... Meer

€ 17,51

Quist

Koos Tiemersma
9789492457394 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

In man rint, in lege rolstoel foar him út triuwend, oer plakken as Weidum, Winsum en Baard fan Ljouwert nei Harns, om dêrnei troch te reizgjen nei ien fan ’e eilannen. Dy rolstoel is net fan himsels:... Meer

€ 19,95

Stip - lûden op 'e pleats

Eric Hill
9789493159358 | Fries | Kartonnen boek | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,99

Mei it gofdmystearje

Willem Tjerkstra
9789463389419 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 18,95

Bartele Bûse

Berber van der Geest
9789056156756 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Bartele Bûse is in jonkje mei in protte fantasy. Yn alles wat er sjocht, sjocht en heart er in ferhaaltsje. Thús begripe se dat net sa goed. Mar Skelte wol. Skelte is keunstskilder. Bartele komt faak... Meer

€ 15,00

Wetterlân

Eddy Wymenga & Ysbrand Galama
9789056156718 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Us lân fan wyn, waad en wetter is yn de rin fan ieuwen feroare yn in greidelânskip dêr’t boeren foarút koene en dêr’t it optilde fan blommen en fûgels. Yn omtrint in hiele ieu is dat omslein yn in pro... Meer

€ 12,50

Frjemde fratsen op it kastiel

Astrid Kuiper
9789491536731 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Prinses Victoria wol hiel graach in nij húsdier. In hingelbúkswyntsje! Dy bisten fynt se stoer, grappich en leaf. Se dramt krekt sa lang troch oant har man prins Piko it goedfynt. As prins Piko op rei... Meer

€ 15,00

Boechbylden

9789492457400 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

In grutte seleksje út de gedichten fan Slauerhoff yn it Frysk beskikber te hawwen, is yn Fryslân al lang in winsk dy’t wachtet op ferfolling; dit boek hat jierren ûnderweis west. De hjir byinoar broch... Meer

€ 19,90

Tútsje derop!

Bernd Penners
9789493159211 | Fries | Kartonnen boek | 2020
 • Voorraad status ophalen...

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no? Helpsto om der in pleister op te plakken? Mar... Meer

€ 12,50

De lytse walfisk

Benji Davies
9789493159273 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,99

Mijn vrouw is uitgenaaid

9789062738595 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2010
 • Voorraad status ophalen...

Het valt voor een Fries niet altijd mee om zich goed in het Nederlands te uiten. In dit boekje zijn de leukste, de grappigste en de meest voorkomende frisismen verzameld. Deel 2 ook verkrijgbaar. Meer

€ 4,95

De raven

Elske Schotanus
9789493159341 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Hoe’t Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint Facebookroman Spannende en bytiden hilaryske famyljestoarje oer Elske, har suster en trije bruorren. In raven, in drone en in kapitaal njog... Meer

€ 18,50

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25