0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

37 resultaten gevonden

Weergave

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

De gruffalo

Julia Donaldson
9789062738991 | Fries | Hardback / gebonden | 2012
 • Voorraad status ophalen...

"De gruffalo? Noch noait fan heard. De gruffalo! Kensto dy dan net?" Mûs giet op stap yn it donkere bosk en komt in foks, in ûle, in slang en in gruffalo tsjin. Dy ha allegear wl sin aon in hapke mûs.... Meer

€ 14,95

It aldermoaiste Dinoboek

Dawn Sirett
9789492176912 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

It aldermoaiste Dinoboek Kartonboek mei lûden en in hiel soad flapkes! Wêr sitte de lytse (en de grutte) dino’s? Watfoar dino is it en wat yt er? Do hearst allegear spannende lûden en wat soe der acht... Meer

€ 14,99

Dêr is se dan! En wat no?

Catherine Leblanc
9789492176950 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear fynt it hiel spannend. Hy krijt hast in broerke of suske en dêr hat er sa’n sin oan! Mar fynt er it wol sa leuk om in grutte broer te wêzen? Frysk, printeboek, ynbûn, 28 siden, útjouwerij A... Meer

€ 13,95

In hûs foar Harry

Leo Timmers
9789492176936 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Harry is altyd yn ‘e hûs. Oant Yfke freget om tikkerke te dwaan. Hy draaft achter har oan en rekket it paad kwyt. Hoe komt er no wer thús? ‘Leo Timmers makket mei yndrukwekkende pinsielfiering libbens... Meer

€ 15,99

De Grutte Griene Grizel

Julia Donaldson
9789492176578 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

As knyn op in dei nei hûs sil, heaert er ynienen in lûde stim. Dy stim komt út syn hol wei: "Ik bin de Grizel, Grut en Grien en ik bin akelich gemien".Wa soe der yn knyn syn hol sitte? Meer

€ 14,99

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Guido van Genechten
9789492176851 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich Oerol wol er yn sjen, sels yn de pempers fan syn freonen Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. Dan wolle de freonen fanse... Meer

€ 16,95

Kom út dy kraan!!

Tjibbe Veldkamp
9789492176288 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Bern meie net op it bouplak komme, dat wit Bouwe bêst. Op in dei krûpt er al ûnder it stek troch en bestjoert de wals, de semintwein en de kraan. Wêrom docht er dat? Bekroand mei de sulveren griffel. Meer

€ 14,95

Mol hat in geheim

Jonathan Emmett
9789062738694 | Fries | Hardback / gebonden | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Mol fynt syn nije freondintsje Mûs wol hiel spesjaal. Hy hâldt har geheim, want hy wol har mei gjinien diele. Mar der binne geheimen dy't allinne mar moaier wurde ast se mei oaren dielst. Meer

€ 13,95

Hâldsto altyd fan my?

Catherine Leblanc
9789492176943 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Lytse Bear makket him soargen. Hy is net altyd leaf. Sil mem dan noch wol fan him hâlde? Wat as er alles stikken makket? Wat as mem der net mear wêze soe? Mar memmeleafde is sterk en hy ûntdekt: neat... Meer

€ 13,95

Myn poppe boek

Sam McBratney
9789062739899 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit "Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?" - poppeboek kinst allegear oantinkens oan de earste jierren fan dyn poppe kwyt.... Mei romte foar dyn eigen foto's, notysjes, gedachten en emoasjes en spesjal... Meer

€ 14,95

De lytse gruffalo

Julia Donaldson
9789492176042 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd, doe slûpte de lytse gruffalo fol moed op har teantsjes, hiel sacht út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklik... Meer

€ 14,95

Wer sit Joazefine?

Alexander Steffensmeier
9789062739257 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2012
 • Voorraad status ophalen...

In prachtich humoristysk printeboek dêr't in hiel soad yn te sjen is. Joazefine de ko hat it alderbêste weikkrûpplakje útsocht, sa goed, dat gjinien har fine kin... Mar hoe moat se der no wer wei komm... Meer

€ 13,95

Der leit in krokodil under myn bed

Ingrid Schubert
9789062739943 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Krokodil Karel hat it te bûnt makke. Hy wurdt fuortstjoerd troch syn freontsjes. Hiel fier fuort, oant ûnder it bêd fan Lyske. Mar Lyske is net bang! Meer

€ 14,94

Ik tel oant 100

Felicity Brooks
9789492176523 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In kleurryk telboek. Ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen, fjouwer grappige huzen............. oant 100 telle is hielendal net dreech mei dit prachtige boek. Meer

€ 12,95

Pykje fjouwer

Lida Dykstra
9789492176455 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Pykje fjouwer - Lida Dykstra Tik tik tik. tik tik tik... Trije aaien yn it skriezenêst binne al út. Mar it pykje yn it fjirde aai kin de dop net stikken krije. Dêrom wurdt Pykje Fjouwer samar troch sy... Meer

€ 14,95

Spletsj!

Jo Lodge
9789492176110 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sjoch hoe't lytse ko mei de sturt swaait en dan... SPLETSJ! Wat bart der ast oan de flapkes lûkst? In moai boartersboekje foar pjutten. Meer

€ 9,95

BOEM! Lytse Ûle

Jo Lodge
9789492176103 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sjoch hoe't lytse ûle mei syn wjukken wappert en dan... nei ûnderen falt. BOEM! Wat bart der ast oan de flapkes lûkst? In moai boartersboekje foar pjutten. Meer

€ 9,95

Kikkert is Kikkert

Max Velthuijs
9789056151669 | Fries | Hardback / gebonden | 2008
 • Voorraad status ophalen...
€ 7,90

Tsien kikkerts; Tien kikkers

Quentin Blake
9789062738632 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Tsien kikkerts/Tien kikkers is Quentin Blake syn prachtich yllustrearre boek oer getallen en bisten. Tel de hûnen, de einen, de mûzen en de fisken en lear hoe't wy dy sawol yn it Frysk as it Nederlâns... Meer

€ 5,00