0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

49 resultaten gevonden

Weergave

It deiboek

Janny van der Molen
9789493159068 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in "Hollânske" jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan 'e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de... Meer

€ 16,50

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

It Spûkskip

Lida Dykstra
9789493159044 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

25 jier lyn ferskynde it earste berneboek fan Lida Dykstra. Om dat te fieren, binne 25 fan har moaiste ferhalen, troch de jierren hinne al earder ferskynd yn tydskriften lykas Holder, Switsj, Tsjek en... Meer

€ 14,95

Sex to the Max

Max Wouda
9789492176967 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...
€ 8,50

Bart en Bouke

Mindert Wijnstra & Dolf Verroen
9789492176868 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Fries-Nederlands kinderboek voor 8+ Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................ Bart en Bo... Meer

€ 14,95

Stip en syn mem

Eric Hill
9789062736621 | Fries | Hardback / gebonden
 • Voorraad status ophalen...

Stip is graach by syn mem. Se dogge in soad dingen tegearre. Stip en syn mem binne hiel wiis meiïnoar. Meer

€ 7,99

Jonas en de fiskjes fan Kees Poan

Harm de Jonge
9789089671493 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,95

Gewoan gek op skiednis

Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen & Han Nijdam
9789062739806 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Fryslân hat in hiele eigen skiednis, mei allerhande ynteressante ferhalen en minsken. En dêr kinst yn dit boek alles oer lêze. It giet oer geheimtaal, de ko, de Romeinen, in eksoatyske spionne, Grutte... Meer

€ 14,95

Myn moaiste mearkes

9789062739493 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Myn moaiste mearkes' is in prachtich dik mearkeboek dat net yn de boekekast ûntbrekke mei. It boek is geskikt foar bern fan 4 jier ôf. It hat in protte moaie platen dy goed ynferhâlding binne mei de t... Meer

€ 17,50

Tin iis

Tiny Mulder
9789089546876 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei... Meer

€ 18,95

Tije

Mirjam van Houten
9789492176271 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Tije mei graach bûten by de buorlju op de pleats boartsje. Mar no moat er ferhúzje nei de stêd en dêr sjocht er bot tsjinoan. Soed er dêr wol freonen krije? En hoe soe it op skoalle gean? Yn e stêd kr... Meer

€ 14,95

De trije klokketiers fan Koartsweagen

Janny van der Molen
9789056154707 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Pier giet mei syn klasse op skoalreiske. Hy is tige teloarsteld dat se dit jier net nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei Koartsweagen. Krammele. Koartsweagen. Dêr is dochs hielendal neat te dwaa... Meer

€ 15,00

Hoe is it yn de romte?

Katie Daynes
9789492176813 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Watst altyd al witte woest oer de romte. Hoe is it eins yn de romte? Hoe komst dêr en wêr kinst hinne? Wat dogge astronauten de hiele dei? Kinne wy libje op Mars? Hoe kin ik astronaut wurde? Dat en no... Meer

€ 12,95

Koartsluting

Akky van der Veer
9789089546692 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en dat jild hat er fergokt yn it kasino. No moat er fytsen stelle foar Sjors. Harry wennet yn Ljouwert. Yn in tunneltsje ûnder... Meer

€ 13,95

Lindbergh

Torben Kuhlmann
9789062739936 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

It libben wie gefaarlik wurden foar lytse mûs. Oeral stiene mûzefallen, leine fijannen op 'e loer en ien foar ien wiene syn mûzefreonen ferdwûn. Mar wêr hinne? Nei Amearika? Doe krige mûs in domdryst... Meer

€ 17,95

Pass up, de Herdmanns komen!

Robinson, Barbara & Zilz, Wilfried
9783947994120 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 16,95

Jamil & Jamila 1 en 2

Elsbeth de Jager & Esther van der Ham
9789492844149 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Bern yn Europa kinne troch it lêzen fan dit boek mear begryp krije foar bern dy’t ûnder drege omstannichheden yn flechtingekampen libje moatte. Droomvallei Uitgeverij en auteurs Elsbeth de Jager en Es... Meer

€ 12,50

Nei de top

Douwe Kootstra, Elske Kampen, Lida Dykstra & Paul van Dijk
9789463650571 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsN... Meer

€ 8,95

De weddenskip

Lida Dykstra
9789492176622 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Lida Dykstra Mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri S... Meer

€ 15,00

Sirkus PeM en de ûlewapper

Mindert Wijnstra & Babs Wijnstra
9789492176516 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele... Meer

€ 14,95