0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

38 resultaten gevonden

Weergave

Lindbergh

Torben Kuhlmann
9789062739936 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

It libben wie gefaarlik wurden foar lytse mûs. Oeral stiene mûzefallen, leine fijannen op 'e loer en ien foar ien wiene syn mûzefreonen ferdwûn. Mar wêr hinne? Nei Amearika? Doe krige mûs in domdryst... Meer

€ 17,95

Bart en Bouke

Mindert Wijnstra & Dolf Verroen
9789492176868 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Fries-Nederlands kinderboek voor 8+ Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................ Bart en Bo... Meer

€ 14,95

Jonas en de fiskjes fan Kees Poan

Harm de Jonge
9789089671493 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...
€ 14,95

Stip en syn mem

Eric Hill
9789062736621 | Fries | Hardback / gebonden
 • Voorraad status ophalen...

Stip is graach by syn mem. Se dogge in soad dingen tegearre. Stip en syn mem binne hiel wiis meiïnoar. Meer

€ 7,99

Hoe is it yn de romte?

Katie Daynes
9789492176813 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Watst altyd al witte woest oer de romte. Hoe is it eins yn de romte? Hoe komst dêr en wêr kinst hinne? Wat dogge astronauten de hiele dei? Kinne wy libje op Mars? Hoe kin ik astronaut wurde? Dat en no... Meer

€ 12,95

Gewoan gek op skiednis

Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen & Han Nijdam
9789062739806 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Fryslân hat in hiele eigen skiednis, mei allerhande ynteressante ferhalen en minsken. En dêr kinst yn dit boek alles oer lêze. It giet oer geheimtaal, de ko, de Romeinen, in eksoatyske spionne, Grutte... Meer

€ 14,95

Myn moaiste mearkes

9789062739493 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Myn moaiste mearkes' is in prachtich dik mearkeboek dat net yn de boekekast ûntbrekke mei. It boek is geskikt foar bern fan 4 jier ôf. It hat in protte moaie platen dy goed ynferhâlding binne mei de t... Meer

€ 17,50

De weddenskip

Lida Dykstra
9789492176622 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Lida Dykstra Mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri S... Meer

€ 15,00

Sirkus PeM en de ûlewapper

Mindert Wijnstra & Babs Wijnstra
9789492176516 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele... Meer

€ 14,95

DJ Elle

9789492176592 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De moaiste, spannendste, grappichste, treurichste, bêste ferhalen út it tydskrift LinKk. Meer

€ 14,95

Tije

Mirjam van Houten
9789492176271 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Tije mei graach bûten by de buorlju op de pleats boartsje. Mar no moat er ferhúzje nei de stêd en dêr sjocht er bot tsjinoan. Soed er dêr wol freonen krije? En hoe soe it op skoalle gean? Yn e stêd kr... Meer

€ 14,95

Sex to the Max

Max Wouda
9789492176967 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...
€ 8,50

De trije klokketiers fan Koartsweagen

Janny van der Molen
9789056154707 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Pier giet mei syn klasse op skoalreiske. Hy is tige teloarsteld dat se dit jier net nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei Koartsweagen. Krammele. Koartsweagen. Dêr is dochs hielendal neat te dwaa... Meer

€ 15,00

Nei de top

Douwe Kootstra, Elske Kampen, Lida Dykstra & Paul van Dijk
9789463650571 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsN... Meer

€ 8,95

Koartsluting

Akky van der Veer
9789089546692 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en dat jild hat er fergokt yn it kasino. No moat er fytsen stelle foar Sjors. Harry wennet yn Ljouwert. Yn in tunneltsje ûnder... Meer

€ 13,95

Jamil & Jamila 1 en 2

Elsbeth de Jager & Esther van der Ham
9789492844149 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Bern yn Europa kinne troch it lêzen fan dit boek mear begryp krije foar bern dy’t ûnder drege omstannichheden yn flechtingekampen libje moatte. Droomvallei Uitgeverij en auteurs Elsbeth de Jager en Es... Meer

€ 12,50

Livia's romtedream

Marianna van Tuinen
9789089549709 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Livia oefenet har sprekbeurt oer it universum. Op ynternet fynt se feiten genôch, mar echt boeiend binne dy net. It moat einliks oer bûtenierdske wêzens gean, tinkt Livia, dan sil de klasse séker goed... Meer

€ 17,95

Slangen ûnder it bêd

Hilda Talsma
9789089549624 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Marte en Rienk geane mei de klasse nei Amsterdam. As Marte op in jûn by in knappe jonge út har jeugdherberch sitten giet ynstee fan by har freonen, hat er gjin goede bedoelings mei har. De jonge en sy... Meer

€ 16,95

Roversguod

Janneke de Boer
9789491536373 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Kakarafrrr, Kakarafrrr... Mei it swit op 'e holle sjit ik oerein. Wêr bin ik? Wat is it tsjuster. Myn hannen sykje yn 'e djipswarte leechte om in werkenningspunt. Fekke wit net wat er meimakket as er... Meer

€ 12,50

It geheim fan de mist

Marianna van Tuinen
9789089548818 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Op 'e planeet Alivia is it altyd mistich en einliks kinst dêr net libje. Frjemd genôch stiet dêr in grut hûs, dêr't wêzens wenje dy't sizze dat se tefreden binne. De pyntere Matibi leaut dat net, want... Meer

€ 17,95